Huishoudelijk reglement

Contributie 1

Voor het seizoen 2017/2018 is de contributie als volgt;

  • Lidmaatschap BOG/KOT en deelname competitie            € 15,00
  • Deelname aan het PC3B-Driebanden                                   €    5,00
  • Deelname PK Bandstoten                                                      €    5,00
  • Deelname PK toernooi                                                            €    5,00
  2 De teamleider is verantwoordelijk voor het incasseren van de contributies.
  3 De contributie dient door de teamleider voor aanvang van de competitie te worden betaald aan de penningmeester. 
Leden 4 Een lid van de BOG/KOT dient minimaal 16 jaar te zijn.
  5 Tijdens de competitie mag men slechts voor één team uitkomen.
  6 Om te kunnen deelnemen aan de competitie moet een speler op de speelavond tijdig aanwezig zijn, zodat de continuïteit van de avond gewaarborgd is. Streven is om 19.45 uur, doch uiterlijk 20.00 uur te starten met de wedstrijd. Minimaal 3 spelers van het thuisteam dienen dan aanwezig te zijn. Alle spelers moeten uiterlijk 21.30 uur aanwezig zijn, tenzij teamleiders onderling anders afspreken.
  7 Op de helft van de competitie worden de moyennes herberekend. Na deze herberekening worden alleen de te maken caramboles aangepast van de leden met een gestegen moyenne, zoals aangegeven onder punt 10.
  8 Aan het eind van de competitie worden de moyennes herberekend met de gegevens van de hele competitie. Je kunt ook dalen met een maximale daling van 15%.
  9 Het aantal caramboles dat een lid moet maken is afhankelijk van zijn moyenne. Leden met een moyenne lager dan 0,65, maken 13 caramboles. Leden met een moyenne gelijk of hoger dan 0,65 tot en lager dan 0,7250, maken 14 caramboles. Klik voor de gehele moyennetabel op: https://biljartpoint.nl/page/moyenne_tabel_zichtbaar.php?tabel=325&&ms=0&&s=1&&d=bogt&&dp=0
  10

Nieuwe leden krijgen als start 25 te maken caramboles.                                                                                       

Als een nieuw lid een ander te verwachten moyenne heeft, moet dit gemeld worden. Van nieuwe leden wordt na 4 wedstrijden het moyenne herzien. Berekening van het aantal te maken caramboles geschiedt dan zoals aangegeven onder punt 10. Wordt na deze herziening een verschil geconstateerd van meer dan 30% naar boven, dan brengt het bestuur het betreffende team punten in mindering.

  11 Indien een bestaand lid binnen één seizoen niet meer dan drie wedstrijden speelt, kan er een verzoek worden ingediend deze persoon maximaal 20% te laten stijgen op moyenne. 
  12 Er worden na de "winterstop" geen nieuwe leden meer aangenomen, of er moet een dringende reden voor zijn. Dit ter beoordeling van het bestuur.
  13 Ieder lid moet zelf bijhouden wanneer en waar hij/zij moet biljarten. Het wedstrijdprogramma staat aan het begin van het seizoen digitaal op http://biljartpoint.nl
Teams 14 Ieder team streeft er naar om minimaal 8 leden te hebben.
  15 Elk team kiest zelf een teamleider en een assistent teamleider.
  16 Per competitiewedstrijd dient een team minimaal 6 leden op te stellen. 
  17 Het thuisspelende team heeft de verantwoording dat het biljart, vóór aanvang van de wedstrijd, warm en bespeelbaar is. Het scorebord moet duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn. Twee krijtjes op het biljart. De stand van beurten en caramboles moet iedere beurt aangepast worden.
  18 De (assistent) teamleider van het thuisspelende team zal de uitslagen binnen 48 uur na einde wedstrijd digitaal doorgeven via Biljartpoint. 
  19 Ter controle wordt er een wedstrijdformulier ingevuld en door de teamleiders getekend. Dit formulier moet worden bewaard zoals aangegeven onder punt 21. De uitspelende teamleider wordt geadviseerd een foto te maken van het getekende wedstrijdformulier.
  20 De competitieleider (Johnny Hannink) is gemachtigd steekproefsgewijs een wedstrijdformulier op te vragen. Indien twee teamleiders niet hetzelfde formulier kunnen overleggen, kan het bestuur de uitslag sanctioneren, ofwel de uitslag op 0-0 bepalen.
  21 De teamleider van het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het juist invullen van alle formulieren. Eventuele bijzonderheden kunnen ook via Billjartpoint worden doorgegeven, of binnen 24 uur via de mail aan Johnny Hannink, competitieleider.
  22 Ieder thuisspelend team dient de partijuitslagen te bewaren tot en met de teamleiders vergadering aan het einde van een seizoen.
Competitie 23 De competitie is ingedeeld in 2 groepen: Groep Oude Geerdink Tegels en Groep Oude Geerdink Sanitair. Er zal worden gestreefd naar een gelijk aantal teams in beide groepen.
  24 Na ieder seizoen volgt de promotie/degradatie regeling. Hierbij zal het team met het laagste teammoyenne in groep Oude Geerdink Tegels degraderen naar groep Oude Geerdink Sanitair en zal het team met het hoogste teammoyenne in groep Oude Geerdink Sanitair promoveren naar groep Oude Geerdink Tegels. Indien het laagste teammoyenne van het team uit groep Oude Geerdink Tegels hoger is dan het hoogste teammoyenne van het team uit groep Oude Geerdink Sanitair, dan volgt er geen promotie/degradatie. Doch zal het bestuur hiervan mogen afwijken wanneer punt 22 niet uitgevoerd zou kunnen worden. 
  25 Na afloop van elk seizoen worden groepen opnieuw ingedeeld volgens punt 23.
  26 De biljartwedstrijden voor de competitie worden gespeeld op maandag, dinsdag en donderdag, aanvang 19.45 uur. De wedstrijden voor het PK, bandstoten en PC3B worden gespeeld op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, aanvang na 19.30 uur. De driebanden- en bandstootcompetitie voornamelijk op de woensdagavond.
  27 Voor aanvang van de wedstrijd moet het thuisspelende team een lijst met de gastspelers ontvangen.
  28 De gastspelers hebben de afstoot, waarbij de scheidsrechter de ballen achter elkaar legt. Het maximum aantal beurten is in beide groepen 25. Is de partij bij de 25ste beurt nog niet uit, dan wordt de partij beëindigd met de nastoot voor de thuisspeler vanaf acquit. 
  29 Bij aanvang moeten minimaal 3 spelers van elk team aanwezig zijn.
  30 Het thuisspelende team zorgt er voor dat gelijkwaardige spelers (op grond van te maken caramboles) tegen elkaar uitkomen in een partij. Alleen in overleg tussen teamleiders kan hiervan afgeweken worden.
  31 Uiterlijk 19.45 uur geeft de teamleider van de bezoekers het thuisteam een lijstje met namen en te maken caramboles. Tevens geeft hij aan welke speler(s) later komt (komen) en wat het verwachte tijdstip van aankomst uiterlijk zal zijn. Het thuisteam vult op het wedstrijdformulier in welke spelers tegen elkaar gaan spelen. Als om 19.45 uur reeds bekend is dat er een speler te kort zal zijn, moet de speler van wie het moyenne het dichtst de tegenspeler benaderd een extra wedstrijd spelen. Wanneer bij aanvang van de laatste partij de, aangemelde, verlate speler(s) nog niet aanwezig is (zijn), wordt iedere niet gespeelde wedstrijd een 12-0 overwinning voor de tegenpartij.
  32 Een team mag per speelavond 1 speler voor de tweede keer inzetten(inloten).  Deze speler moet 20% caramboles extra maken naar boven afgerond. Op het wedstrijdformulier wordt dan een X gezet onder ING (ingeloot). Ieder team mag maximaal 6 keer per seizoen inloten, zonder dat daar sancties aan verbonden worden. Bij de zevende keer inloten krijgt het team 5 strafpunten, bij de achtste keer inloten 6 strafpunten, bij de negende keer inloten 7 strafpunten enzovoorts.
  33 Bij verhindering van een team moet de tegenpartij en de competitieleider tijdig op de hoogte worden gebracht. Een nieuwe datum wordt in onderling overleg van teamleiders  bepaald en vervolgens aan de competitieleider doorgegeven. Het team dat verhinderd is en verzoek tot uitstel doet, mag pas een verzoek tot uitstel van weer een wedstrijd doen, wanneer het de vorige uitgestelde wedstrijd heeft gespeeld. Uitgestelde wedstrijden uit de eerste seizoenshelft moeten uiterlijk voor aanvang van de tweede seizoenshelft worden ingehaald. Uitgestelde wedstrijden uit de tweede seizoenshelft moeten uiterlijk voor de laatste speelronde worden ingehaald. Wedstrijden uit de laatste speelronde mogen niet worden verplaatst.
  34 Wanneer een team niet komt opdagen, of zich niet afmeld zoals onder punt 32 is beschreven, zal door het bestuur aan het betreffende team 25 punten in mindering worden gebracht op het totaal van de behaalde competitiepunten. Een nieuwe datum cq lokaliteit voor die betreffende wedstrijd zal door het bestuur worden vastgesteld. Bij herhaling van dit feit wordt wederom 25 punten in mindering gebracht en krijgt de tegenstander de overwinning met een nog nader te bepalen aantal punten dat in overeenstemming is met de historie en de plaats op de ranglijst op het moment van de eerste speeldatum.
  35 Indien de strafpunten vermeld onder punt 33 geen waarde hebben op het verloop van de competitie in het lopende seizoen, dan zullen de strafpunten worden overgeheveld naar het volgende seizoen. Het team zal dan starten met - punten. Bijvoorbeeld, het team dat tijdens het seizoen op de laatste plaats bivakkeert en geen enkel uitzicht meer heeft op een prijs, zal ook geen waarde aan strafpunten hechten in dat seizoen. In dat geval gaan de strafpunten die zij dan zouden ontvangen naar het seizoen daarna. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
Algemeen 36 Tijdens de wedstrijd bevinden zich alleen de aan de beurt zijnde speler en scheidsrechter aan het biljart. De tegenspeler houdt zich op afstand. De scheidsrechter moet hier op toezien en zonodig optreden.
  37 Elk wedstrijdbiljart dient in een rookvrije omgeving te staan.
  38 De scheidsrechter moet voor een ieder hoorbaar tellen (noteren - aantal - naam - aantal). Tijdens het tellen van een partij dient de scheidsrechter actief bij het biljart te staan, met name daar, waar de biljartballen caramboleren. De scheidsrechter probeert zo dicht mogelijk bij de carambolerende ballen te staan, maar zorgt ervoor dat de spelers niet gehinderd worden door hem of andere personen.
  39 Hetgeen de scheidsrechter beslist is bindend.
  40 Een biljardé ("doordrukken") is niet toegestaan, evenals aanwijzingen geven aan de aan de beurt zijnde speler, m.u.v. het attenderen op het vermoedelijk willen gaan spelen met de verkeerde bal.
  41 Onregelmatigheden tijdens de wedstrijden moeten op het wedstrijdformulier worden vermeld, tenzij de teamleiders ter plekke tot een bevredigende oplossing zijn gekomen. Digitaal doorgeven (zie punt 20) is dan ook verplicht. 
  42 Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade aan het biljart en/of personen en/of persoonlijke eigendommen welke tijdens, voor of na een biljartwedstrijd of op welk moment ook zijn ontstaan. Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor zijn doen en laten tijdens en rondom de wedstrijden in BOG/KOT-verband. 
  43 Het bestuur behoudt zich het recht voor maatregelen te nemen tegen spelers of teams die dit reglement niet naleven of de orde verstoren.
  44 In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.
     

Opmerkingen

Wijzigingen

Aanvullingen

 

@ Een voet moet contact houden met de vloer!!!

@ Een speler die 150 of meer caramboles moet maken, gaat in plaats van LIBRE in het vervolg BANDSTOTEN!! Gedurende 4 wedstrijden 75 caramboles bandstoten. Hierna volgt herziening. Vervolgens 20 x moyenne = aantal te maken caramboles bandstoten.